زبان سایت
راهنمای خرید اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر دستگاهی برای اندازه گیري مقدار یک ماده براساس میزان جذب  الکترومغناطیسی آن ماده است. این تجهیز مستقیما براي اندازه گیري شدت نور در طول موج هاي مختلف استفاده میشود و می تواند درصد نورعبور یافته، جذب شده و یا بازتاب شده را به صورت تابعی از طول موج اندازه گیري نماید. در این دستگاه […]

عضویت در خبرنامه