زبان سایت
طراحی و مشاوره

طراحی و مشاوره   پروژه های اجرایی اعم از نرم افزاری و سیستماتیک در حوزه لیزر و فوتونیک نیاز مبرم به دانش و اطلاعات کافی در زمینه اپتیک و فوتونیک دارد که طراحی سیستم های اپتیکی و مشاوره در تنظیم نمودن آنها یک از توانایی کارشناسان شرکت می باشد که توانسته به خوبی از پس […]

عضویت در خبرنامه