زبان سایت
اسپکترومتر فرابنفش-مرئی

اسپکترومتر فرابنفش-مرئی

نگه دارنده اپتیکی

نگه دارنده اپتیکی

محصولات مرتبط

اسپکتروفتومتر FTIR 917

پایه اپتیکی

لامپ زنون

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز