زبان سایت
اسپکترومتر مادون قرمز OSA926

اسپکترومتر مادون قرمز OSA926

نگه دارنده اپتیکی

نگه دارنده اپتیکی

محصولات مرتبط

اسپکتروفتومتر پرتابل

اسپکتروفتومتر FTIR 917

طیف سنج فوق دقیق

اسپکتروفتومتر FTIR 1045