زبان سایت
اسپکتروفتومتر مادون قرمز FTIR 1045

اسپکتروفتومتر مادون قرمز FTIR 1045

محصولات مرتبط

اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی-مادون قرمز

اسپکترومتر مادون قرمز OSA1045

گیره اپتیکی

اسپکترومتر مادون قرمز OSA918