زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

لامپ دوتریم

نگه دارنده اپتیکی

کره البریخت

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز