زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

نگه دارنده اپتیکی

اسپکتروفتومتر مادون قرمز FTIR 926

اسپکترومتر فرابنفش-مرئی

کره البریخت