زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

طیف سنج فوق دقیق

اسپکتروفوتومتر فرابنفش

اسپکترومتر مادون قرمز OSA926

اسپکترومتر فرابنفش-مرئی