زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

اسپکترومتر فرابنفش-مرئی

لامپ دوتریم

UV VIS NIR Solarization Resistant Fibers

اسپکترومتر مادون قرمز OSA1045