زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

لامپ دوتریم

پایه اپتیکی

اسپکتروفتومتر FTIR 926

UV VIS NIR Solarization Resistant Fibers