زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

کره البریخت

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

طیف سنج فوق دقیق