زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

طیف سنج فوق دقیق

اسپکتروفتومتر FTIR 917

گیره اپتیکی

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز