زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

لامپ دوتریم

اسپکتروفوتومتر فرابنفش

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

پایه اپتیکی