زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

نگه دارنده اپتیکی

اسپکتروفتومتر فرابنفش – مرئی

اسپکترومتر فرابنفش-مرئی-مادون قرمز

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –