زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی-مادون قرمز

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

آینه برون محوری

کره البریخت