زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

اسپکترومتر فوق حساس

گیره اپتیکی

اسپکتروفتومتر FTIR 926

طیف سنج فوق دقیق