زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

محصولات مرتبط

اسپکترومتر مادون قرمز OSA1045

اسپکتروفتومتر فرابنفش – مرئی

لامپ زنون

Reflection Fiber