زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 926

اسپکتروفتومتر FTIR 926

نگه دارنده اپتیکی

نگه دارنده اپتیکی

محصولات مرتبط

طیف سنج فوق دقیق

اسپکترومتر مادون قرمز OSA918

نگه دارنده اپتیکی

اسپکترومتر فرابنفش-مرئی