زبان سایت
FT_IR 917 Spectrophotometer

FT_IR 917 Spectrophotometer

FT_IR1045 Spectrophotometer

FT_IR1045 Spectrophotometer

اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش – مرئی

اسپکتروفوتومتر آرایه ای فرابنفش – مرئی

طیف سنج آرایه ای فرابنفش-مرئی

طیف سنج آرایه ای فرابنفش-مرئی

طیف سنج بازتابی مادون قرمزOSA918-R

طیف سنج بازتابی مادون قرمزOSA918-R

طیف سنج مادون قرمز OSA1045

طیف سنج مادون قرمز OSA1045

نگه دارنده اپتیکی

نگه دارنده اپتیکی

محصولات مرتبط

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

طیف سنج فوق دقیق

کره البریخت

نگه دارنده اپتیکی

نظرسنجی

How Is My Site?

View Results

Loading ... Loading ...