زبان سایت
اسپکترومتر مادون قرمز OSA926

اسپکترومتر مادون قرمز OSA926

محصولات مرتبط

اسپکتروفتومتر FTIR 926

اسپکتروفتومتر فرابنفش-مرئی-مادون قرمز

طیف سنج فوق دقیق

پایه اپتیکی