زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 1045

اسپکتروفتومتر FTIR 1045

محصولات مرتبط

لامپ کوارتز- هالوژن -تنگستن –

اسپکترومتر مادون قرمز OSA926

صفحه بازتاب

پایه اپتیکی