زبان سایت
اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر FTIR 917

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر بازتابی مادون قرمز

اسپکتروفتومتر مادون قرمز FTIR 926

اسپکتروفتومتر مادون قرمز FTIR 926

اسپکتروفتومتر مادون قرمز FTIR 1045

اسپکتروفتومتر مادون قرمز FTIR 1045

محصولات مرتبط

اسپکترومتر فرابنفش-مرئی-مادون قرمز

اسپکتروفتومتر فرابنفش – مرئی

لامپ دوتریم

طیف سنج فوق دقیق