زبان سایت
بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس
بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و نهمین کنفرانس

کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به ابتکار انجمن اپتیک و فوتونیک ایران و با همکاری بیش از دویست و پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل کشور به صورت سالانه در محل دانشگاه های ایران برگزار میشود. هر ساله تعداد زیادی از محققان، متخصصان و صاحبنظران در زمینه های مربوطه دعوت می شوند […]

عضویت در خبرنامه