زبان سایت
راهنمای خرید اسپکتروفتومتر
راهنمای خرید اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر دستگاهی برای اندازه گیری مقدار یک ماده براساس میزان جذب الکترومغناطیسی آن ماده است. این ابزار به شکل مستقیم برای اندازه‌گیری شدت نور در طول موج‌های مختلف استفاده می‌شود و می‌تواند درصد نور عبور یافته، جذب شده یا بازتاب شده را به صورت تابعی از طول موج اندازه‌گیری نماید. در این دستگاه، نور توسط […]

عضویت در خبرنامه