زبان سایت
فوتونیک چیست؟

مقدمه فوتونیک واژه فوتونیک (photonics) از فوتون به‌عنوان جزء تشکیل‌دهنده‌ی یک پرتوی نوری برگرفته شده است. همان طور که در علم الکترونیک، الکترون ذره ایفاکننده غالب فرایند‌هاست، در فوتونیک نیز برهم‌کنش فوتون‌ها با مواد یا انتشار آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تا چندی پیش علم فوتونیک در چهارچوب علم فیزیک طبقه‌بندی می‌شد اما در سال‌های […]

عضویت در خبرنامه