زبان سایت
مقاله انگلیسی درباره فیلتر دراپ (چکه) کانال مبتنی بر PCRR با استفاده از رینگ های بیضی شکل
مقاله انگلیسی درباره فیلتر دراپ (چکه) کانال مبتنی بر PCRR با استفاده از رینگ های بیضی شکل

عنوان مقاله: A new proposal for PCRR-based channel drop filter using elliptical rings

نشریه : الزویر – Elsevier

سال انتشار : ۲۰۱۴

صفحات مقاله انگلیسی : ۵

دانلود رایگان مقاله

مشخصات مقاله:

عنوان فارسی مقاله:

پیشنهاد جدید برای فیلتر دراپ (چکه) کانال مبتنی بر PCRR با استفاده از رینگ های بیضی شکل

عنوان انگلیسی مقاله:

A new proposal for PCRR-based channel drop filter using elliptical rings

کلمات کلیدی مقاله:

 کریستال فوتونی، فیلتر های کانال- دراپ، رینگ کریستالی، FDTD ، رینگ بیضوی

Keywords:Photoniccrystal,Channel-drop filter,Ring resonator,FDTD,Elliptical ring

مناسب برای رشته  گرابشهای:

مهندسی الکترواپتیک، مهندسی اپتیک و لیزر، فوتونیک گرایش فیزیک

قسمتی از ترجمه مقاله

 

Abstract

In this paper using elliptical resonant ring we proposed a channel drop filter based on photonic crystal structures suitable for optical communication applications. The drop efficiency and the quality factor of our proposed filter is 100% and 647. We also investigated the optical properties of different configurations of the proposed photonic crystal ring resonator such as vertical ring, dual ring and triple ring structures. According to the results different configurations show different optical properties, so for vertical, double and triple ring configurations the quality factor will be 387, 865 and 1559, respectively.

چکیده

ما در این مقاله با استفاده از حلقه طنین دار بیضی یک فیلتر دراپ ( چکه ) از کانال مبتنی بر ساختار های کریستالی فتونیک مناسب برای کاربرد های ارتباطی اپتیکی را پیشنهاد می کنیم . کارآمدی دراپ . فاکتور کیفیت فیلتر پیشنهادی ما ۱۰۰ درصد و ۶۴۷ می باشد . همچنین ما ویژگی های اپتیکی پیکربندی های متفاوت رینگ کریستالی فتونیک پیشنهادی نظیر ساختار های رینگ عمودی ، رینگ دوتایی و رینگ سه تایی را بررسی کردیم . مطابق با نتایج حاصله ، پیکر بندی های مختلف یک سری ویژگی های اپتیکی متفاوت را نشان می دهند ، از اینرو فاکتور کیفیت برای پیکر بندی های رینگ های عمودی ، دوتایی و سه تایی به ترتیب عبارت خواهد بود از ۳۸۷ ، ۸۶۵ و ۱۵۵۹ .